Hoe verzekert u het voortbestaan van uw bedrijf bij een regelrechte ramp?

Hoe kunt u dóórgaan?

Laat een risicoscan maken!

 

 

 

Continuiteit

Een Gebouwen- en Inventaris & Goederenverzekering bieden dekking tegen een directe schade zoals brand en inbraak. Maar uw schade is vaak veel groter omdat uw bedrijf tot stilstand komt. Het productieproces staat stil. Deze zogenoemde bedrijfsschade is een indirecte schade. De verzekering biedt dekking voor de gevolgschade. 

De financiële schade die dit met zich meebrengt, wordt gedekt door de Bedrijfsschadeverzekering. 

Verlies van omzet = derving Bruto Winst 

Als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, ligt het werk geheel of gedeeltelijk stil. Daardoor heeft uw bedrijf  geen inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering waarborgt in zo'n geval de continuïteit van uw bedrijf. 

De Bedrijfsschadeverzekering voorziet in een tijdelijke uitkering.

Wat is verzekerd

Verzekerd is de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat in verband met het verminderen of wegvallen van de nettowinst en een vergoeding voor de doorlopende vaste kosten, waaronder de salarissen van uw werknemers.
 
Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.

Het bepalen van het te verzekeren bedrag geschiedt op basis van de brutowinst van uw onderneming. 

Krijgt u te maken met extra kosten om uw bedrijfsactiviteiten weer in gang te zetten, dan zijn ook die kosten meeverzekerd. Bijvoorbeeld de kosten van het tijdelijke huren van een ruimte of apparatuur, extra personeelskosten en extra communicatiekosten. Zodat u snel op eigen kracht weer verder kunt. 

Tegen welke risico's 

De bedrijfsstilstand dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar, zoals bijvoorbeeld: 

 • brand, ontploffing,
 • blikseminslag
 • stormschade
 • waterschade
 • inbraak
 • aanrijding/aanvaring
 • straatafzetting
 • het wegvallen van stroom- of watervoorziening

Voor wie bedoeld

De Bedrijfsschadeverzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen van een bedrijfsstilstand en als gevolg daarvan de nettowinst zien dalen of wegvallen.

En dat zijn dus bijna alle bedrijven in alle sectoren. 

Voor bedrijven die een bedrijfsstilstand makkelijk kunnen oplossen is een speciale Extra Kosten verzekering ontwikkeld.

Verzekerde som

De verzekerde som wordt bepaald door:

 • de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of
 • de omzet minus de variabele kosten

De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Vaak wordt een termijn van 52 weken gehanteerd.

Onder- en oververzekering

De hoogte van het verzekerde bedrag is flexibel. Voor bedrijven waarvan de brutowinst fluctueert, is het moeilijk een vast verzekerd bedrag op te nemen. 


Increase- & Decreaseclausule 
Daarom wordt de increase-/decreaseclausule op de polis opgenomen: 

Increaseclausule:
hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. 

Decreaseclausule:
indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%. 

Premiefactoren

De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere:

 • de hoogte van de verzekerde som
 • de uitkeringstermijn
 • de dekking
 • genomen preventiemaatregelen
 • het soort bedrijf en de sector waarbinnen het bedrijf werkzaam is

Peter van den Elzen Financieel Advies adviseert in veel gevallen een Bedrijfsschadeverzekering op basis van de "uitgebreide" dekking. Ook inductieschade verzekeren wij in de regel mee. 

Tot slot

Bijna altijd brengen wij de Bedrijfsschadeverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de Inventaris & Goederenverzekering en/of Gebouwenverzekering wordt of is ondergebracht. 

Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u een pakketkorting op de premie. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Als de continuïteit  van uw onderneming in belangrijke mate afhankelijk is van één of meerdere machines, kan een Machinebreukverzekering u veel leed besparen. Deze specifieke verzekering dekt de schade die ontstaat door het plotseling en onvoorzien uitvallen van zo'n machine.

Omdat.... de compressor van uw koelkamer door een elektrisch probleem beschadigd is, wordt het koelproces onderbroken. In één klap verliest u al uw goederen. Beeldt u eens in dat al uw productiemachines, die voor uw bedrijvigheid van vitaal belang zijn, u op een dag zomaar in de steek laten. 

U bent genoodzaakt uw bedrijvigheid stop te zetten, uw omzet maakt een flinke duikeling, een beweging die helaas niet wordt gevolgd door uw vaste kosten. Alle reden om een defecte machine zo snel als mogelijk weer in bedrijf te nemen en te herstellen of zelfs te vervangen. 

Wat is verzekerd

U doet er alles aan om kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Hierbij investeert u in moderne machines die zorgen voor een soepele productie in uw bedrijf.

Dat er machines plotseling beschadigd raken, is wel het laatste waaraan u wilt denken. Toch kan het gebeuren: door kortsluiting, door materiaalfouten of bijvoorbeeld door fouten van het personeel. De materiele schade kan aanzienlijk zijn.

De machinebreukverzekering biedt dan dekking tegen de materiële schade aan de machines zelf. De verzekering vergoedt de vervangingskosten of de reparatiekosten en daarnaast vaak ook de opruimingskosten, schaderegelingskosten en de kosten gemaakt om de schade te beperken. 

Machinebreuk = Bedrijfsstilstand

Denk maar aan een verbrande motor, assen die vastlopen door een gebrek aan smering , een machine die wordt gestolen of beschadigd door een brand... 

Een klein deel van deze risico's valt onder uw Inventaris & Goederenverzekering, doch deze verzekering kent een beperkte dekking. Er zijn er echter nog tal van andere risico's die specifiek zijn voor uw machine en waarvoor er op die polis geen dekking is, zoals een verkeerde bewerking, botsing van een heftruck met de machine die hij van grondstoffen moet voorzien etc.

Tegen welke risico's 

Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade is in principe gedekt. De meest voor de hand liggende risico's voor uw machines zijn: 

 • een menselijke fout, onhandigheid, nalatigheid

 • onervarenheid

 • of vandalisme van een personeelslid of van een derde…

 • toevallig gebrek aan smering in een motor, waardoor die vastloopt

 • de mecanicien die een sleutel vergeet in een machine

 • gewoon een nietje dat domweg in het fijne mechaniek van een robotarm terechtkomt, waardoor die onbruikbaar wordt en vervangen moet worden

Aanvullende dekking

Vergoeding van de kosten die ermee samenhangen, zoals de meerkosten van reparatie buiten de normale werkuren, de uitgaven om een technicus uit het buitenland te laten overkomen of de kosten van versneld vervoer zijn in veel gevallen meeverzekerd. 

Uitsluitingen

Er zijn bepaalde uitsluitingen, zoals onder meer:

 • defect door een gebrek aan onderhoud
 • door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade
 • de schade veroorzaakt door fouten of gebreken die dateren van vóór de ingangsdatum van de verzekering
 • de niet-gedefinieerde mechanische of elektrische gebreken
 • oorlog en nucleaire risico's
 • iedere vorm van geleidelijke beschadiging, zoals slijtage
 • schade van esthetische aard, zoals een kras…

Premiefactoren

De premie wordt berekend over de in de polis vermelde nieuwwaarde. Hieronder wordt verstaan de aanschafwaarde van een nieuwe machine op het moment van schade, inclusief de kosten van invoer, transport en montage op de plaats van inwerkingneming.

De premie is daarnaast afhankelijk van het soort machine, de ouderdom, de gekozen uitkeringstermijn. 

De polis kent meestal een wachttijd die ook van invloed is op de hoogte van de premie. Deze wachttijd is een in de polis vastgelegde termijn die moet zijn verstreken voordat de schadevergoeding ingaat. 

Voorbeelden

Bijna ieder bedrijf maakt gebruik van machines. Bij de één blijft het misschien beperkt tot een eenvoudige inpakmachine, bij een ander staat mogelijk een volautomatische productiestraat; machines zijn er altijd wel.

Als alles normaal functioneert is er niets aan de hand en doet een machine zonder problemen zijn werk. Pas als er een mankement optreedt ervaren we hoe afhankelijk we van die bepaalde machine zijn geworden en ook hoe lang een reparatie duurt. 

Wat gaat er dan mis

Machines zijn uitgerust met motoren, doorgaans elektromotoren. Machines hebben draaiende delen, tandwielen, overbrengingen. Machines maken gebruik van verwarming, koeling, hoge druk, perslucht, elektronische besturing en ga zo maar door. Alle onderdelen van de machine zijn op één of andere wijze aan slijtage onderhevig en elke machine heeft een bepaalde levensduur.

Niettemin komt het voor dat een machine het plotseling laat afweten. Dat kan dan komen door een fout, die er altijd al ingezeten heeft, maar ook door de omstandigheden ter plaatse, zoals corrosie en vervuiling, om maar een paar mogelijkheden te noemen.

Behalve door onderhoud en specifieke omstandigheden worden ook schaden veroorzaakt door gereedschappen en andere voorwerpen, die in de machine terecht komen. Hoe vaak worden afstelgereedschappen niet op de machine gelegd? Door trillingen kunnen die gereedschappen gaan schuiven en in de machine vallen, met alle gevolgen van dien. 

Een schadevoorbeeld 

Een offset-drukkerij beschikt, naast diverse kleinere machines, over één vierkleuren pers. Gereedschap voor de montage van de offsetplaten wordt altijd bovenop de machine gelegd. Op een dag gaat, door trillingen, het gereedschap schuiven en valt in de pers. Het gevolg is twee zwaar beschadigde cilinders. De reparatie vergt bijna twee weken. Gedurende die periode ligt de productie van de drukkerij vrijwel volledig stil. 


Een tweede voorbeeld

Een metaalbewerkingsbedrijf heeft een drietal computergestuurde draaibanken. De machines zijn identiek en produceren 24 uur per dag. De oudste machine weigert op een dag dienst. Er blijkt een lager defect te zijn. Het lager moet worden vervangen, de kosten zijn beperkt. Door de levertijd van het lager staat de draaibank echter 3 weken stil.

Een half jaar later doet zich bij een tweede machine exact hetzelfde euvel voor. Uit nader onderzoek blijkt dat door de aard van de belasting het betreffende lager bij dit bedrijf extra zwaar belast wordt. 

Men bestelt direct drie nieuwe lagers, repareert machine twee, vervangt het lager in machine drie uit preventief oogpunt en houdt tenslotte één lager op voorraad.  

Onderhoud & Preventie

Het zijn natuurlijk niet alleen invallende gereedschappen die schade veroorzaken. Er zijn vele, uiteenlopende oorzaken van schade. Wat in veel gevallen opgaat is, dat de schade op een zeer ongelukkig ogenblik komt en dat de reparatie altijd te lang duurt. 

Voor een ongestoorde bedrijfsvoering is het uiteraard beter om onderhoud en reparaties zoveel mogelijk gepland uit te voeren. Daar komt bij dat onderdelen wel eens lange levertijden hebben, waardoor een reparatie ook nog langer duurt dan u zou verwachten. 

Meestal is er wel ervaring met de machines. Veel bedrijven weten heel goed waar bij bepaalde machines de zwakke plekken zitten en welke onderdelen het eerst kapot gaan. Als bovendien bekend is hoe lang een dergelijk onderdeel het normaliter uithoudt, is de weg gebaand voor de opzet van preventief onderhoud. 

Het is beter op een geschikt moment een onderdeel te vervangen dat op 80% van z'n levensduur zit dan te wachten tot de 100% bereikt is en de reparatie op een ongunstig tijdstip moet gebeuren. 

Wat nu te doen.... 

Natuurlijk kunt u niet met absolute zekerheid voorkomen dat een machine kapot gaat, maar er is veel te doen aan het verkleinen van de kans op een storing in de productie. Ten eerste zal niet iedere machine een even belangrijke plaats in het productieproces innemen.

Een schema van het productieproces met daarin aangegeven de invloed van iedere machine op het totaal biedt snel inzicht in welke machines in het bijzonder uw aandacht verdienen. Bekijk vervolgens bij die machines eerst eens de plaats van opstelling.

 • Is het gebouw ter plaatse goed onderhouden
 • staat de machine er kwetsbaar in verband met aanrijding door transportmiddelen
 • Is de verwarming of koeling in overeenstemming met de eisen die de machine stelt
 • Liggen er geen losse gereedschappen of hulpstukken op de machine, enzovoort

Tevens is het goed om voldoende kennis te hebben omtrent de werking van de machine en om te weten waar de zwakke plekken zitten. Een leverancier kan daar vaak bij helpen. In overleg kan op basis van die kennis ook een onderhoudsschema worden opgesteld, dat rekening houdt met het gebruik dat u van de machine maakt.

Moeten bepaalde onderdelen in normale omstandigheden regelmatig vervangen worden, dan is het zinvol deze onderdelen preventief te vervangen op een tijdstip dat het u goed uitkomt. Het is dan een kwestie van organiseren van het onderhoud. Blijkt dat dergelijke onderdelen zeer lange levertijden hebben dan is het verstandig deze onderdelen op voorraad te hebben. 

Hetzelfde geldt uiteraard voor nieuw aan te schaffen machines. Neem in de besluitvorming bij de aanschaf het te voeren onderhoudsbeleid mee. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van ervaringen met soortgelijke machines en zet op basis daarvan vooraf een onderhoudsbeleid op. 

Tenslotte is een terugkoppeling van de ervaringen zeer nuttig in dit geheel om het gevoerde beleid waar nodig te corrigeren. 

Een paar praktische tips

 • Inventariseer aan de hand van een blokschema welke machines belangrijke schakels vormen in de productieketen
 • Controleer voor iedere machine de omgeving
 • Kijk ook naar de plaats van opstelling ten opzichte van intern transport
 • Vermijd de mogelijkheid van aanrijdingen
 • Zorg dat de verwarming dan wel koeling in overeenstemming is met de eisen die de machine stelt
 • Zorg ervoor dat gereedschappen en dergelijke niet in de machine terecht kunnen komen
 • Sta niet toe dat gereedschappen los op de machine liggen
 • Ga na, per machine, wat de leverancier aan onderhoud voorschrijft en toets dit aan uw eigen onderhoudsschema
 • Vraag de leverancier, per machine, naar schade-ervaringen met soortgelijke machines
 • Stel een onderhoudsschema op met dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse onderhoudsacties
 • Zet bij de aanschaf van een nieuwe machine naast de aanschafprijs ook het noodzakelijke onderhoud op een rij en neem dit mee in de beslissing
 • Stel in overleg met de leverancier een onderhoudsschema op, dat past bij de wijze waarop de machine in uw bedrijf wordt gebruikt. Leg dit schema vast en zorg voor controle op een juiste uitvoering
 • Hoe is de servicedienst van de leverancier georganiseerd en kan deze snel onderdelen leveren en monteren
 • Inventariseer welke onderdelen regelmatig vervangen moeten worden en bepaal welke onderdelen op voorraad moeten zijn
 • Controleer regelmatig of het vastgelegde onderhoudsbeleid ook consequent wordt uitgevoerd
 • Zorg dat u rapportages krijgt van iedere reparatie die bij de betrokken machines wordt uitgevoerd
 • Bespreek tenminste eenmaal per jaar voor iedere machine het gevoerde onderhoudsbeleid op basis van de praktijkervaring
 • Pas het beleid waar nodig aan

Verzekerde som

Uw machine(park) moet tegen nieuwwaarde verzekerd zijn, meer bepaald de prijs van de machine zonder korting, verhoogd met de kosten voor montage en vervoer.

Zoals een schadegeval helaas wel eens aantoont, kan een geregelde herziening van het te verzekeren bedrag zeer nuttig blijken. Onderverzekerd zijn is het laatste waarop u zit te wachten als zich een schade heeft voorgedaan. 

Tot slot

Oordeel zelf over het nut van een dergelijke verzekering op grond van uw financiële capaciteit om de defecte machine te laten herstellen en daarnaast ook de financiering van uw investeringen voort te zetten.

Een beschadigde boormachine is uiteraard nooit een catastrofe voor een bedrijf, maar dure machines zoals een defecte robot, een grote rotatiepers of een medische scanner die hersteld moeten worden, kunnen u aardig op kosten jagen… 

Peter van den Elzen Financieel Advies is uw sparringpartner bij al uw afwegingen! Hebt u vragen?

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Risico's nemen hoort bij het ondernemersvak. Risico's incalculeren ook. Daarom adviseert Peter van den Elzen Financieel Advies een compleet pakket aan bedrijfsverzekeringen. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor is momenteel ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemingen niet (meer) verzekerd tegen de gevolgen van milieuschade. Hoe is dat bij u? En weet u eigenlijk wel hoevéél risico u loopt? 

De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,00 kosten. Als uw bedrijf daar niet voor verzekerd is komen de kosten volledig voor uw rekening.

En milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu aantasten. Zelfs een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op eigen bodem, maar ook op die van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken.

De milieuschadeverzekering (MSV) dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico's. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de MSV wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder één polis geschaard. 

De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

De MSV kent twee groepen polissen. De eerste groep neemt de eigen bedrijfslocatie als uitgangspunt. De tweede groep polissen is speciaal toegesneden op bedrijven die hun werkzaamheden niet primair op de eigen locatie, maar bij derden uitoefenen (bijvoorbeeld loodgieters en aannemers). 

Wat is verzekerd

De MilieuSchadeVerzekering heeft een zeer brede dekking:

 • saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoekskosten
 • bereddingskosten
 • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
  • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Dekkingsmogelijkheden

De MSV biedt keuze uit verschillende soorten polissen. Er wordt binnen de MSV onderscheid gemaakt tussen bedrijven die op een vaste locatie werkzaam zijn en bedrijven die hun werkzaamheden uitvoeren bij derden. Beide bedrijven kunnen vervolgens kiezen uit een aantal dekkingsmogelijkheden. Zo kan iedere ondernemer precies dat risico verzekeren dat hij werkelijk loopt. De MSV biedt dus maatwerk. 

Voor bedrijven met een vaste locatie

 1. De Rubriekenpolis met een basisrubriek voor dekking tegen milieuschade door brand, ontploffing en blikseminslag, een uitgebreide evenementenrubriek voor schade door storm, luchtverkeer, aanrijding, omvallen van bomen e.d.
 2. De Toprubriek tegen van buiten komende onheilen alsmede een dekking voor eigen gebrek. 


Voor bedrijven die tijdelijk werkzaamheden bij klanten uitvoeren

 1. De Bij-Derdenpolis is een doorlopende verzekering voor werkzaamheden die steeds op andere locaties worden uitgevoerd.
 2. De Tijdelijk-Vastpolis is een projectgebonden verzekering.

Beide polissen geven dekking voor sanering van water- en bodemverontreiniging die is ontstaan door de uitvoering van werkzaamheden op de locatie. Bovendien is zaakschade als gevolg van de verontreiniging gedekt. 

Meeverzekerd 
Behalve de saneringskosten zijn binnen de grenzen van het verzekerd bedrag ook kosten voor expertise, bereddingskosten, preventieve opruiming, opruiming en afvoering van asbest en de kosten als gevolg van de uitvoering van het saneringswerk meeverzekerd. 

De Milieuschadeverzekering biedt geen dekking voor inkomende vervuiling. De schade moet altijd veroorzaakt zijn op de verzekerde locatie.

Uitsluitingen

De MSV-polis dekt geen schade veroorzaakt door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming, merkelijke schuld of nalatigheid van de verzekerde.

Bestaande verontreiniging is evenmin verzekerd en dat geldt ook voor schade als gevolg van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks is evenzo niet gedekt. Daarvoor sluit u een Tankpolis   af.

Voor wie bedoeld

Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben.

Let op:daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen, apothekers enzovoort. 

Premiefactoren

De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de bedrijfsactiviteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie. 

De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn geënt op de sector waarbinnen de kandidaat-verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent:

 • agrarische sector
 • MKB
 • industriële sector
 • gemeente/semi-overheid

Bijzonderheden

Milieuschadeverzekeringen zijn tot nu toe verdeeld over meerdere polissen: brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, CAR-verzekering e.d. Een onduidelijke en onbeheersbare situatie waarover dan ook jarenlang is gesproken. In 1994 werd de Stuurgroep Milieuschadeverzekering opgericht met als opdracht, een geïntegreerde milieupolis te ontwikkelen.

Uitgangspunten waren: 

 • integreren van verschillende polissen; 
 • lacunes in bestaande dekkingen opvullen; 
 • de dekking calculeerbaar en beheersbaar maken; 
 • de verzekerde keuzemogelijkheid bieden betreffende de omvang van de dekking. 

Conclusie was om de nieuwe MSV in een directe vorm te gieten; de saneringskosten bij derden zijn meeverzekerd zonder een beroep te hoeven doen op een aansprakelijkheidsconstructie. 

Een paar voorbeelden

Asbest komt vrij bij brand
Een bedrijf waar zuivelproducten worden gemaakt heeft een hooiberg. Daar ontstond hooibroei, en er kwam brand. Het dak van de hooiberg bevatte asbest. De asbestdeeltjes verspreidden zich over het terrein. De kosten van het opruimen van de verontreiniging bedroegen € 58.000,00. De MilieuSchadeVerzekering vergoedde de kosten van het opruimen. 

Asbestschade door storm 

Het stormt. Het stormt hard! Het dak waait van het kantoorpand. En het dak bevat asbest. De asbestdeeltjes verspreiden zich over het terrein. En dat van de buurman. De buurman is akkerbouwer. Zijn oogst is gedeeltelijk verloren door besmetting met asbest. Een dure storm. Schade door asbest is vaak niet verzekerd. En uit veel aansprakelijkheidsverzekeringen is de milieudekking geschrapt. Gelukkig vergoedt de MilieuSchadeVerzekering niet alleen de kosten van het verwijderen van de asbestdeeltjes, maar ook de kosten van de verloren gegane oogst. 

Brand bij een detailhandel in gebruikte personenauto's 
De occasions staan keurig naast elkaar. Het was druk geweest deze zaterdag. Veel verkocht. Maar 's nachts breekt er brand uit. 15 Auto's op het terrein en een pallet met gebruikte autobanden branden volledig uit. Met het bluswater komt verontreiniging in de grond. En in die van de buurman. De kosten van het opruimen van de verontreiniging zijn € 19.000,00. Gelukkig heeft de eigenaar een MilieuSchadeVerzekering afgesloten, en wordt de schade volledig vergoed. 

Afvalwater in de sloot bij de drukkerij 

Een loodgieter maakt een nieuwe aansluiting op de riolering van de drukkerij. Dat doet hij in de bouwput. De drukker vraagt de loodgieter het opkomende grondwater af te pompen naar een afwateringssloot. En daar gaat het fout... Plotseling stroomt thinnerhoudend afvalwater van de drukkerij in de bouwput. Gevolg: verontreinigd oppervlaktewater! Wie is er aansprakelijk? Dat wordt onderzocht. Daardoor duurt het lang voordat begonnen kan worden met het opruimen van de verontreiniging. De waterbeheerder besluit zelf het oppervlaktewater te reinigen. En stuurt een rekening van € 10.000,00 naar de drukkerij. Gelukkig kan de waterbeheerder in deze bijzondere situatie een beroep doen op zowel de MilieuSchadeVerzekering van de drukker als van de loodgieter. Het vaststellen van aansprakelijkheid is niet meer nodig. De kosten van het opruimen van de verontreiniging zijn volledig gedekt. Het is snel geregeld. 

Een groothandel in papier

De klimaatomstandigheden in het pakhuis van het papier zijn belangrijk. Om te voorkomen dat er iets misgaat bij een stroomstoring heeft de eigenaar een noodaggregaat achter de hand. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen heeft hij een vloeistofdichte vloer rond het aggregaat aan laten leggen. De dieselolie staat opgeslagen in een aantal kleinere vaten. Bij het laden en lossen rijdt een vorkheftruck een vat omver, dat rolt weg. Het komt naast de vloeistofdichte vloer terecht en gaat kapot. De olie veroorzaakt een verontreiniging. De kosten van het opruimen van de schade bedragen € 25.000,00. Gelukkig dekt de MilieuSchadeVerzekering de kosten.

Tot slot

De zorg voor ons milieu neemt in Nederland een belangrijke plaats in. Door wet- en regelgeving stelt de overheid steeds strengere milieu-eisen. Toch is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen. Wanneer een bedrijf onverhoopt het milieu aantast kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Voor ondernemers is het mogelijk zich tegen de milieurisico's te verzekeren.

De Milieuschadeverzekering dekt schade aan de locatie van derden maar ook aan de eigen locatie. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een bedrijfsdekking voor cyberrisico’s zal op korte termijn net zo normaal zijn als een brand- of aansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfscontinuïteit kan net zo goed door cyberrisico’s in gevaar komen als door een brand of diefstal. De kosten van cyberincidenten lopen in Nederland nu al in de miljarden euro’s per jaar. Verzekeraars zullen de komende jaren in rap tempo cyberverzekeringen ontwikkelen en op de markt brengen.

Inbraak op ICT-systemen, verlies van bedrijfsgegevens: data-inbraak vormt een fors financieel risico voor alle bedrijven. Liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met enige vorm van hacking, systeeminbraak, verlies van data, gegevens diefstal en cyber-aanvallen.

Wat kan verzekerd worden?

Diverse verzekeraars bieden verschillende cyber risico verzekeringen aan. Vaak zijn deze verzekeringen modulair opgebouwd. Hieronder vindt u een (niet-volledige) opsomming van de belangrijkste risico's:

1. Systeeminbraak (kosten)

Deze module dekt de eigen kosten als gevolg van inbraak op uw systemen of data:

 • Kosten forensisch onderzoek
 • Kosten communicatie met klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen e.a.
 • Kosten extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre
 • Kosten crisismanagement, reputatieherstel en pr-campagnes

2. Privacy

Deze module dekt de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 • Kosten onderzoek door bijv. justitie of creditcardmaatschappijen
 • Claims van individuele personen
 • Boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen

3. Digitale aansprakelijkheid

Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende schade af.

4. Hacking

Deze module dekt de schade, veroorzaakt door hackers:

 • Reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data
 • Kosten gestolen software of data
 • Kosten onderzoek en advies in systeembeveiliging
 • Kosten forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hacking

5. Afpersing

Deze module beschermt u tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

6. Omzet verlies door cyberaanvallen

Als een DDos-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit gedekt onder deze module.

Hulp bij hacking, dataverlies en andere incidenten

Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hacking of cyberaanvallen beperkt de schade. Zodra u een inbreuk meldt, staat een team van ervaren professionals voor u klaar. Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbende te informeren en juridische kosten te beperken.

Voor wie bedoeld

Cyber risico verzekeringen zijn op dit moment vooral interessant voor bedrijven die in sterke mate afhankelijk zijn van ict-systemen en/of veel gegevens beheren. Dat geldt voor zowel kleine als grote bedrijven. Een webwinkel beschikt bijvoorbeeld al gauw over duizenden contacten. Online verkoop van producten en diensten is nu al goed voor 65,9 miljard euro per jaar, bleek onlangs uit onderzoek van een aantal brancheverenigingen, waaronder het Verbond. Naar verwachting neemt dat binnen een paar jaar toe tot ruim 70 miljard euro.

Premiefactoren

De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere:

 • de hoogte van de verzekerde som
 • de dekking
 • genomen preventiemaatregelen
 • het soort bedrijf en de sector waarbinnen het bedrijf werkzaam is

Tot slot

De beste cyber risico verzekering bestaat niet………

Ieder bedrijf is anders en de risicobereidheid verschilt per ondernemer. Het is verstandig dat u zich zelf in de polisvoorwaarden verdiept en zich eens afvraagt wat uw risico kan zijn. Veel bedrijven zijn van mening dat ze het cyberrisico goed hebben afgedekt en geen verzekering nodig hebben. Helaas blijkt dat meestal toch niet het geval. Het is daarom van belang dat u een voor u en uw bedrijf passende cyber risico verzekering afsluit. Wij ondersteunen u daar graag bij.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!